10/16/19

Bí kíp tra cứu các thủ tục kiểm tra chuyên nghành /Bài 2

Bí kíp tra cứu các thủ tục kiểm tra chuyên nghành


1. Thủ tục kiểm dịch thực vật

+ Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu. Tham khảo 33/2014/TT-BNNPTNT.
+ Sửa đổi thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT. Tham khảo 30/2017/TT-BNNPTNT.

2. Thủ tục kiểm dịch động vật

+ Quy định về kierm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Tham khảo 25/2016/TT-BNNPTNT.
+ Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Tham khảo 26/2016/TT-BNNPTNT.

3. Thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm

+ Hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. Tham khảo 07/VBHN-BNNPTNT.
+ Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Tham khảo 27/2017/TT-BNNPTNT.
+ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Tham khảo 5/2018/NĐ-CP.

4. Thủ tục kiểm tra chất lượng

Hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước vể chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham khảo 06/VBHN-BKHCN.

5. Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

+ Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tham khảo 28/2012/TT-BKHCN.
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. Tham khảo 02/2017/TT-BKHCN.

No comments:

Post a Comment

datvictor1606@gmail.com