9/23/19

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu AJ theo AJCEP /Bài 8

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu AJ theo AJCEP


1. C/O có màu trắng và phải làm trên khổ giấy A4.
2. Một bộ C/O của ASEAN bao gồm một bản gốc mang dòng chữ “Original” ở góc trên cùng, bên tay phải của bản gốc C/O; và hai bản sao, một bản mang dòng chữ “Duplicate” và một bản mang dòng chữ “Tripplocate” ở góc trên cùng, bên tay phải của bản sao C/O (Phụ lục 7. Trong trường hợp của Nhật Bản, một bộ C/O chỉ bao gồm một bản gốc (Phụ lục 8).
3. Một C/O phải mang số tham chiếu riêng của mỗi nơi cấp hoặc tổ chức cấp.
4. Trường hợp có hóa đơn của nước thứ ba, hóa đơn này phải được thể hiện trên C/O, cùng với những thông tin khác như tên và địa chỉ của người cấp hóa đơn.
5. Cam kết đối với nhũng khai báo trong C/O phải được người xuất khẩu điền vào ô số 11 đối với Mẫu C/O của các nước ASEAN và ô số 10 đối với Mẫu C/O của Nhật Bản. Chữ ký của người xuất khẩu có thể là chữ ký bằng tay hoăc chữ ký điện tử.
6. Chữ ký trên C/O của cán bộ cấp C/O thuộc Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu có thể là chữ ký bằng tay hoăc chữ ký điện tử.
7. C/O bản gốc có dòng chữ “Original” sẽ do người xuất khẩu gửi cho người nhập khẩu để nộp cho cơ quan Hải quan của nước thành viên nhập khẩu. Tổ chức cấp C/O sẽ lưu bản sao có dòng chữ “Duplicate”, và người xuất khẩu lưu bản sau có dòng chữ “Triplicate”.
8. Cơ quan hải quan của nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận một C/O có ghi hai hay nhiều hóa đơn thương mại cấp cho cùng một chuyến hàng.
9. Nhiều mặt hàng có thể được khai đồng thời trên một C/O với điều kiện mỗi mặt hàng đó phải là hàng hóa có xuất xứ.
10. Trong trường hợp có nhiều mặt hàng được khai trên cùng một C/O, vướng mắc đối với một hoặc một số mặt hàng sẽ không làm ảnh hưởng hoặc trì hoãn việc áp dụng thuế suất ưu đãi và các thủ tục thông quan đối với những hàng hóa còn lại trên C/O đó. Khoản 5, Điều 6 của Phụ lục 4 sẽ được áp dụng đối với những mặt hàng có vướng mắc về xuất xứ.

Hướng dẫn kê khai C/O form AJ: tham khảo Phụ lục 9

No comments:

Post a Comment

datvictor1606@gmail.com