30/09/2019

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu AANZ theo AANZFTA /Bài 10

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu AANZ theo AANZFTA


1. Mẫu C/O sẽ do các nước thành viên thống nhất quy định và phải có những thông tin tối thiểu của C/O quy định tại Phụ lục IV.

2. C/O bao gồm 01 (một) bản gốc và 02 (hai) bản sao.

3. Hình thức của C/O.
a. Là bản giấy;
b. Mang một số tham chiếu riêng của mỗi nơi cấp hoặc tổ chức cấp C/O;
c. Được là bằng tiếng Anh;
d. Có chữ ký và con dấu chính thức của tổ chức cấp C/O. Chữ ký và con dấu có thể được thực hiện dưới dạng điện tử.

4. C/O bản gốc sẽ do người xuất khẩu gửi cho người nhập khẩu để nộp cho cơ quan Hải quan nước thành viên nhập khẩu. Hai bản sao sẽ do tổ chức cấp C/O và người xuất khẩu lưu giữ.

Hướng dẫn kê khai C/O form AANZ: tham khảo Phụ lục VI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

datvictor1606@gmail.com