11/09/2019

Hồ sơ thương nhân (xin cấp C/O lần đầu)

Hồ sơ thương nhân (xin cấp C/O lần đầu)

Lập, nộp 1 bộ hồ sơ thương nhân cho Tổ chức cấp C/O đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu.
Hồ sơ thương nhân bao gồm:
(1) Thông tin của thương nhân;
(2) Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và mẫu dấu (Mẫu số 01 của NĐ 31/2018/NĐ-CP);
(3) Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân (Mẫu số 02 của NĐ 31/2018/NĐ-CP);
(4) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
(5) Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu với cơ quan công an (nếu có).

0 nhận xét: