13/09/2019

Hồ sơ đề nghị cấp lại C/O

Hồ sơ đề nghị cấp lại C/O

(1) Đơn đề nghị cấp C/O (Mẫu số 4 của NĐ 31/2018/NĐ-CP);
(2) Phiếu ghi chép (Mẫu VCCI-HCM);
(3) Mẫu C/O tương ứng đã được khai hoàn chỉnh (thông thường là một bản chính và ba bản copy).

0 nhận xét: