9/13/19

Hồ sơ đề nghị cấp lại C/O /Bài 5

Hồ sơ đề nghị cấp lại C/O


(1) Đơn đề nghị cấp C/O (Mẫu số 4 của NĐ 31/2018/NĐ-CP);
(2) Phiếu ghi chép (Mẫu VCCI-HCM);
(3) Mẫu C/O tương ứng đã được khai hoàn chỉnh (thông thường là một bản chính và ba bản copy).

No comments:

Post a Comment

datvictor1606@gmail.com