12/09/2019

Hồ sơ đề nghị cấp C/O

Hồ sơ đề nghị cấp C/O


1. Chứng từ xuất khẩu

(1) Đơn đề nghị cấp C/O (Mẫu số 4 của NĐ 31/2018/NĐ-CP);
(2) Mẫu C/O tương ứng đã được khai hoàn chỉnh (thông thường là 1 bản chính và 3 bản copy);
(3) Bản in tờ khai hải quan xuất khẩu (Có xác nhận của thương nhân);
(4) Bản sao hóa đơn thương mại (Đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
(5) Bản sao B/L hoặc AWB hoặc chứng từ vận tải tương đương (Đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

2. Chứng từ chứng minh nguồn gốc

(1) Bảng kê khai chi tiết hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ ưu đãi hoặc xuất xứ không ưu đãi (Chọn mẫu Bảng kê khai NVL phù hợp: 8 mẫu khác nhau);
(2) Bản khai báo xuất xứ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu có xuất xứ hoặc hàng hóa có xuất xứ (Phụ lục X của TT 05/2018/TT-BCT);
(3) Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất); Hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn giát trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước (trong trường hợp có sử dung nguyên liệu, phụ liệu mua trong nước trong quá trình sản xuất); giấy phép xuất khẩu (nếu có); Chứng từ, tài liệu cần thiết khác.

0 nhận xét: