09/09/2019

Các biện pháp chứng nhận xuất xử tại Việt Nam

Các biện pháp chứng nhận xuất xứ tại Việt Nam


Hiện tại Việt Nam đang áp dụng hai cơ chế chứng nhận xuất xứ là: tự chứng nhận xuất xứ và chứng nhận xuất xứ bởi bên thứ ba (cấp giấy chứng nhận xuất xứ bởi cơ quan có thẩm quyền).

chung-nhan-xuat-xu

1. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ


Cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp giấy chứng nhận xuất xứ dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Cơ quan cấp C/O: 
Bộ Công thương là cơ quan quy định chi tiết việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, ủy quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các tổ chức khác thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

cap-chung-nhan-xuat-xu

2. Tự chứng nhận xuất xứ

Tự chứng nhận xuất xứ (Self – Cert) là hình thức thương nhân tự khai báo và cam kết về xuất xứ của hàng hóa theo quy định của pháp  luật.

Thực hiện Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, căn cứ quy định của nước nhập khẩu về tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Bộ Công Thương quy định tiêu chí lựa chọn thương nhân; quy trình, thủ tục tự chứng nhận xuất xứ; nghĩa vụ và trách nhiệm của thương nhân tự chứng nhận xuất xứ; cơ chế kiểm tra, xác minh việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của thương nhân và chế tài xử lý vi phạm.

0 nhận xét: