29/08/2019

Tác dụng của giấy báo nhận hàng – Arrival Notice

Tác dụng của giấy báo nhận hàng – Arrival Notice


Giấy báo nhận hàng / Giấy báo hàng đến (Notice of Arrival) là thông báo chi tiết của Hãng tàu, Đại lý hãng tàu hay một công ty Forwarder thông báo lô hàng công ty bạn nhập khẩu sẽ đến vào thời điểm nào.

Dựa vào giấy báo nhận hàng chúng ta có thể biết các thông tin cụ thể như sau:
(1) VESEL / VOYAGE : Tên tàu / Chuyến
(2) MBL: Master Bill Of Lading
(3) HBL: House Bill Of Lading
(4) QUANTITY: Số lượng
(5) CONT / SEAL No. : Số container / Số chì
(6) PORT OF LOADING: Cảng xếp hàng
(7) PORT OF DISCHARGE: Cảng dỡ hàng
(8) ETD (Estimated Time of Departure): Dự định thời gian đi
(9) ETA (Estimated Time of Arrival): Dự định thời gian đến
(10) PORT / WAREHOUSE: Cảng / Kho hàng
(11) LOCAL CHARGES: Phí địa phương được trả tại cảng load hàng và cảng xếp hàng
(12) PICK UP D/O AT: Lấy lệnh giao hàng tại …
(13) REMARK: Ghi chú

0 nhận xét: