16/10/2019

Bí kíp tra cứu các thủ tục kiểm tra chuyên nghành /Bài 2

Bí kíp tra cứu các thủ tục kiểm tra chuyên nghành


1. Thủ tục kiểm dịch thực vật

+ Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu. Tham khảo 33/2014/TT-BNNPTNT.
+ Sửa đổi thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT. Tham khảo 30/2017/TT-BNNPTNT.

2. Thủ tục kiểm dịch động vật

+ Quy định về kierm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Tham khảo 25/2016/TT-BNNPTNT.
+ Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Tham khảo 26/2016/TT-BNNPTNT.

3. Thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm

+ Hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. Tham khảo 07/VBHN-BNNPTNT.
+ Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Tham khảo 27/2017/TT-BNNPTNT.
+ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Tham khảo 5/2018/NĐ-CP.

4. Thủ tục kiểm tra chất lượng

Hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước vể chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham khảo 06/VBHN-BKHCN.

5. Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

+ Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tham khảo 28/2012/TT-BKHCN.
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. Tham khảo 02/2017/TT-BKHCN.

Đọc tiếp »

Tổng hợp quy định về hàng hóa được phép xuất nhập khẩu /Bài 1

Tổng hợp quy định về hàng hóa được phép xuất nhập khẩu


tong-hop-quy-dinh-ve-hang-hoa-duoc-phep-xuat-nhap-khau

Đọc tiếp »

05/10/2019

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu VK theo VKFTA /Bài 13

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu VK theo VKFTA


C/O do Tổ chức cấp C/O nước thành viên xuất khẩu cấp dựa trên đơn đề nghị của nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu hoặc người được ủy quyền. C/O phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. Được làm trên khổ giấy in A4, phù hợp với mẫu quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp không thể khai hết nhiều mặt hàng trên cùng một tờ C/O, các nước thành viên có thể sử dụng Tờ khai bổ sung C/O phù hợp với mẫu quy định tại Phụ lục VII;

b. Bao gồm 1 bản gốc và 2 bản sao. Bản gốc (Original) do nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu giử cho người nhập khẩu để nộp cho cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu. Bản sao thứ hai do Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu lưu. Bản sao thứ ba (the triplicate) do nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu lưu;

c. Được khai bằng tiếng Anh và có thể khai một hoặc nhiều hơn một sản phẩm trong một lô hàng;

d. Được in, ký và đóng dấu bằng tay hoặc in, ký và đóng dấu dưới hình thức điện tử;

e. Bao gồm thông tin về mô tả hàng hóa, số lượng và trọng lượng của hàng hóa phù hợp với lô hàng được xuất khẩu;

f. Mang số tham chiếu riêng của Tổ chức cấp C/O.

Hướng dẫn kê khai C/O form VK: tham khảo Phụ lục VIII

Đọc tiếp »

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu VJ theo VJEPA /Bài 12

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu VJ theo VJEPA


1. C/O phải làm trên khổ giấy A4.

2. Một bộ C/O của Việt Nam bao gồm một bản gốc và hai bản sao. Một bộ C/O của Nhật Bản chỉ bao gồm một bản gốc.

3. Mỗi C/O phải mang số tham chiếu riêng của tổ chức cấp.

4. Trường hợp có hóa đơn của nước thứ ba, hóa đơn này phải được thể hiện trên C/O, cùng với những thông tin khác như tên đầy đủ và địa chỉ cả công ty, cá nhân cấp hóa đơn.

5. Cam kết với những khai báo trong C/O phải được người xuất khẩu điền vào ô số 9. Chữ ký của người xuất khẩu có thể là chữ ký bằng tay hoặc chữ ký điện tử được in ra từ máy tính.

6. Chữ ký trên C/O của cán bộ cấp C/O thuộc Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu có thể là chữ ký bằng tay hoặc chữ ký điện tử được in ra từ máy tính.

7. Dấu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền của nước thành viên xuất khẩu có thể được đóng bằng tay hoặc là dấu điện tử in ra từ máy tính.

8. C/O bản gốc có dòng chữ “Original” sẽ do người xuất khẩu gửi cho người nhập khẩu để nộp cho cơ quan Hải quan của nước thành viên nhập khẩu. Tổ chức cấp C/O sẽ lưu bản sao có dòng chữ “Duplicate”, và người xuất khẩu lưu bản sao có dòng chữ “Triplocate”.

Hướng dẫn kê khai C/O form VJ: tham khảo Phụ lục 8

Đọc tiếp »

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu AK theo AKFTA /Bài 11

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu AK theo AKFTA


1. C/O phải làm trên khổ giấy A4, phù hợp với mẫu quy định tại Phụ lục VI-A và được gọi là C/O mẫu AK. C/O mẫu AK phải được làm bằng tiếng Anh.

2. Một bộ C/O bao gồm 1 bản gốc và 2 bản sao carbon. Màu sắc của bản gốc và các bản sao carbon của một bộ C/O sẽ được các nước thành viên thống nhất thỏa thuận. Trường hợp phải khai nhiều mặt hàng vượt quá mức trên một C/O, các nước thành viên có thể sử dụng Tờ khai bổ sung C/O phù hợp với mẫu quy định tại Phụ lục VI-B; riêng các nước thành viên ASEAN có thể lựa chọn sử dụng Tờ khai bổ sung C/O hoặc sử dụng một C/O mới.

3. C/O sẽ mang số tham chiếu riêng của  mỗi địa phương hoặc Tổ chức cấp C/O mẫu AK chỉ thể hiện trị giá FOB tại ô số 9 khi áp dụng tiêu chí Hàm lượng giá trị khu vực (RVC).

4. Bản gốc sẽ do nhà sản xuất / người xuất khẩu gửi cho người nhập khẩu để nộp cho cơ quan Hải quan nước thành viên nhập khẩu. Bản thứ hai do Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu lưu. Bản thứ ba sẽ do nhà sản xuất và/ hoặc người xuất khẩu lưu.

5. Tổ chức cấp C/O sẽ định kỳ cung cấp cho cơ quan Hải quan nước thành viên nhập khẩu các thông tin chi tiết của C/O được cấp, bao gồm số tham chiếu và ngày cấp, nhà sản xuất và/ hoặc người xuất khẩu và mô tả hàng hóa.

6. Trường trường hợp C/O bị cơ quan Hải quan nước nhập khẩu từ chối, C/O sẽ được đánh dấu vào ô số 4 và bản gốc C/O này sẽ được gửi lại cho Tổ chức cấp C/O trong thời hạn hợp lý nhưng không quá 2 tháng. Tổ chức cấp C/O sẽ được thông báo về lý do từ chối cho hưởng ưu đãi đối với C/O này.

7. Trường hợp C/O bị từ chối như đã nêu tại khoản 6, cơ quan Hải quan nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận giải trình của Tổ chức cấp C/O và đánh giá lại liệu C/O đó có được chấp nhận cho hưởng thuế suất ưu đãi hay không. Các giải trình của tổ chức cấp C/O phải chi tiết và lý giải được những vấn đề mà nước thành viên nhập khẩu đã đưa ra để từ chối cho hưởng ưu đãi.

Hướng dẫn kê khai C/O form AK: tham khảo Phụ lục VII

Đọc tiếp »